Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (KIDSOK) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je zajištění veřejné dopravy a její globální systémové řízení z jednoho místa.

KIDSOK zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

KIDSOK je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem prodeje časových jízdních kuponů.

 

Kontaktní adresa správce:

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Jeremenkova 1210/40b, 779 11 Olomouc

telefon: +420 587 336 655, e-mail: kidsok@kidsok.cz , ID datové schránky: idz9c2j

 

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je referent správy ochrany osobních údajů:

adresa: Jeremenkova 1210/40b, 779 11 Olomouc

telefon: +420 587 336 668, e-mail: referent.oou@kidsok.cz

 

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vaší registrace (smlouvy o poskytování služeb) do e-shopu a na základě uvedení Vašich údajů v rezervačním formuláři při objednávání autobusu Olomouckého kraje.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.